Vi äger och förvaltar våra fastigheter långsiktigt med ambition att erbjuda bra bostäder och lokaler till våra hyresgäster. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra fastigheter till ett miljömässigt bra boende. Vi förvaltar idag 11 645 kvm  i Malmö och Lund, vi söker   nya projekt där vi kan bygga och skapa mervärde och nytta för stadsutvecklingen.  På sådant sätt skapar vi en långsiktig förvaltning med hållbara fastigheter och stabila samt nöjda hyresgäster.

Våra partners